Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze kunt u ook downloaden (zie onderaan).

 

Algemene Voorwaarden voor de pianolessen van ESTHER

Versie 3 november 2020.

Inhoudsopgave

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Klachtenregeling

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Overige bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 2. Dag: kalenderdag.

 3. Dienst: de diensten die door ESTHER worden geleverd inzake het geven van pianoles inclusief het verlenen van toegang tot het daartoe door ESTHER bestemde gebouw indien van toepassing.

 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of ESTHER in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

 6. Leerling: degene die de pianoles ontvangt. In voorkomende gevallen kan dit iemand anders zijn dan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de ouder is de opdrachtgever en het kind de leerling).

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die ESTHER ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, in dit geval Esther Zaad via ESTHER en hierna te noemen ESTHER, die producten en/of diensten aan opdrachtgevers aanbiedt.

 9. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en diensten afneemt van ESTHER, al dan niet via een overeenkomst die op afstand is aangegaan.

 10. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen ESTHER en een opdrachtgever;

 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ESTHER georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ESTHER gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van ESTHER.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Esther Zaad, bedrijfsnaam ESTHER.

info@estherzaad.nl

KvK-nummer: 14108660

Btw-identificatienummer: NL001810154B31

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst, ook overeenkomsten op afstand, en bestellingen tussen opdrachtgever en ESTHER waarin de overeengekomen dienst pianoles is.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld, in die zin dat wordt aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de opdrachtgever worden deze algemene voorwaarden zo snel mogelijk door ESTHER langs elektronische weg toegezonden.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

 4. Deze Algemene Voorwaarden en alle onderdelen daarvan kunnen te allen tijde door ESTHER worden gewijzigd. De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in plaats van de oude versie na 30 dagen na bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden op de website van ESTHER, tenzij in de bekendmaking van de nieuwe voorwaarden anders is vermeld.

 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. ESTHER is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ES-THER onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende diensten en het bereiken van overeenstemming over het moment waarop de diensten worden verricht.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst en zolang nog niet is gestart met levering van de diensten.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de ESTHER bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn geen kosten verschuldigd.

 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal ESTHER dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de dienst nog niet is geleverd. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor diensten waarvan de levering in overleg met van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Zodra de eerste les van een aangeschaft pakket is gegeven, kan het gehele pakket niet worden herroepen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, zoals verandering van BTW-tarieven.

 2. Overige prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ESTHER dit bedongen heeft en de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ESTHER niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt de overeengekomen leslocatie. In geval van les op een locatie die niet door ESTHER wordt aangeboden, betreft dit tenzij anders overeengekomen het adres dat de opdrachtgever aan ESTHER kenbaar heeft gemaakt.

 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 3. De leerling is gehouden tijdig aanwezig te zijn bij de lessen waarvoor hij of zij zich heeft of is aangemeld.

 4. ESTHER is gerechtigd periodes vast te stellen waarin geen diensten worden geleverd (voornamelijk schoolvakanties), waarbij er uitdrukkelijk naar wordt gestreefd minimaal 35 lesweken per schooljaar diensten aan te bieden.

 5. Bij ziekte of verhindering van de leerling voor wie de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt is in beginsel geen vergoeding verschuldigd. Als ESTHER vaststelt dat bij herhaling lesuitval plaatsvindt of niet tijdig wordt gecommuniceerd, is ESTHER gerechtigd om na schriftelijke aankondiging bij herhaling van verzuim de les in rekening te brengen.

 6. Bij ziekte of verhindering van Esther is geen restitutie mogelijk. ESTHER stelt opdrachtgever hiervan op de hoogte. Indien ziekte of verhindering van structurele aard is, hiermee bedoelend een aaneengesloten periode van tenminste twee maanden niet zijnde de in lid 4 bedoelde periodes, heeft opdrachtgever recht op restitutie van het bedrag dat staat voor de resterende pianolessen.

 7. Wanneer ESTHER bereid en in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, bestaat voor opdrachtgever geen recht op restitutie in verband met nog openstaande lessen. In voorkomende gevallen kan ESTHER discretionair en zonder aanspraak van opdrachtgever op enige precedentwerking bepalen toch tot restitutie over te gaan.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Deze termijn vangt aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen of nadat door ESTHER is gestart met het leveren van de diensten.

 2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft ESTHER behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ESTHER, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

 

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ESTHER en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 15 - Overige bepalingen

Deelname aan pianoles geschiedt geheel op eigen risico.

 

Algemene Voorwaarden Esther 3 November 2020
PDF – 76,3 KB 672 downloads

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd, met uitzondering van diensten die reeds zijn afgenomen (reeds ontvangen diensten kunnen niet worden herroepen - in concreto kunt u reeds genoten pianolessen niet herroepen). Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@estherzaad.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits de diensten nog niet zijn verleend. U mag herroepen via email of ons contactformulier, maar hieronder vindt u een modelverklaring, die wij verplicht zijn ter beschikking te stellen.

Modelformulier Voor Herroeping
PDF – 13,7 KB 645 downloads

Privacy-verklaring

Hieronder vindt u onze privacyverklaring. Deze kunt u downloaden.

Privacyverklaring ESTHER
PDF – 72,2 KB 619 downloads